فاصله شام صبحانه چقدر باید باشد

دانلود آموزش هدفگذاری _ بخش هفتم _ ویژگی هدف _ دکتر رضا همایونی (فیلم)

دانلود ویژگی های هدف: هدف باید من باشم. هدف نباید شئ باشد.. وقتی هدف شئ باشد، (مثلا خرید ماشین پنجاه میلیون تومانی) ماشین رو میخره حالا به ماشین صد میلیون تومنی فکر میکنه. هدف باید من باشم. چقدر تو اون ماشین خندیدم، چقدر #خوشحال بودم، چقدر #لذت بردم ، چقدر #مسافرت رفتم، چقدر دیگران رو خوشحال کردم،چقدر #شاد بودم.