ع پوریا مجری برنامه ی ایوان الوند کانال همدان

دانلود اجرا عالی از مجری شبکه همدان خانم المیرا سماواتی

دانلود اجرای زنده خانم المیرا سماواتی در برنامه ایوان الوندتابستان 1395 شبکه همدان . خانم المیرا سماواتی ازمجریان جوان و توانمند استان همدان میباشد. ضمنا ایشان هر روز ساعت یازده صبح اجرای برنامه زنده خانه و زندگی را بعهده دارد.