ع های اتوبوس تصادف کرمان شیراز

دانلود سانحه تصادف اتوبوس مسافربری در شیراز

دانلود در این فتو کلیپ شاهد تصاویری از تصادف اتوبوس اسکانیا با با کامیون دانگ فنگ در محور شهر ضا –شیراز –امین آباد خواهید بود.