ع علی پور صاعب با لباس کلیپ باران تویی

دانلود آهنگ جدید مهران مدیری به نام یار تویی (فیلم)

دانلود یار تویی غار تویی خواجه نگهدار مرا یار مرا غار مرا عشق جگرخوار مرا نوح تویی روح تویی فاتح و مفتوح تویی سینه مشروح تویی پر در اسرار مرا نور تویی سور تویی دولت منصور تویی مرغ کوه طور تویی خسته به منقار مرا قطره تویی بحر تویی لطف تویی قهر تویی قند تویی زهر تویی بیش میازار مرا حجره خورشید تویی خانه ناهید تویی روضه امید تویی راه ده ای یار مرا روز تویی روزه تویی حاصل دریوزه تویی آب تویی کوزه تویی آب ده