ع شخصیت سر اغاز یک احساس

دانلود دین انسان را قوی می کند!- استاد پناهیان

دانلود من و شما می دانید در چه بیماری ای به سر می بریم؟ آن بیماری احساس ضعف است، من نمی توانم. صبح بلند می شود حالا من امروز چی را نمی توانم؟ خاک بر سرت بکنند! احساس قدرت بکن، احساس آدم های پیروز را داشته باش، چقدر می گویی من نمی توانم! احساس ضعف نکن! احساس حقارت نکن! بعضی ها دچار بیماریِ احساس ضعف هستند! احساس قدرت بکن. تو رو خدا دسته های عزاداری را مظهر قدرت این جامعه قرار بدهید. یه جوری علم و کتل، نم