عهای منتشر شده کاندیداها ستادها در شهرستان فریدونشهر