عقیده همه کتابها

دانلود دو با دو چند میشه

دانلود اگر از شنیدن یا مطالعه عقیده ای متضاد عقیده خود خشمگین شوید ، به این معنا است که برای اثبات عقیده خود ، دلیل مناسبی ندارید ! اگر شخصی اصرار داشته باشد که دو به اضافه دو می شود پنج ، به جای خشم بر او احساس ترحم کنید