ظریف برجام را مردم پیروز د

دانلود خورشید برجام ( فیلم )

دانلود ویدیویی از مشقت های روحانی و ظریف در راه رسیدن به برجام + بخش هایی کمتر دیده شده از سخنان روحانی، آیت الله هاشمی، ظریف و تیم هسته ای