ظرفیت استخرپیش ماهی

دانلود دلقک ماهی زرنگ

دانلود دَلقَک ماهی یکی از گونه های ماهی از خانوادهٔ شقایق ماهیان (Pomacentridae) است. در حدود بیست و هشت گونه از دلقک ماهی ها شناسایی شده است. این گونه از ماهی ها در آب های شور زندگی می کنند. نام عمومی این ماهی دلقک ماهی یا Clownfish ( کلون فیش ) یا شقایق ماهی است . علت نامگذاری دلقک ماهی به دلیل رنگ آمیزی بدن این ماهی و علت نام گذاری شقایق ماهی به علت هم زیستی این ماهی با شقایق دریایی است .