طرح داخل بسته های مشکل گشا

دانلود دستگاه شیرینک کابینی GSH-۱۰۰ازگشتاصنعت اصفهان

دانلود 09131197055(علیرضاجوانمرد) 031-33878681-3(دفتراصفهان) 021-26214094(دفترتهران) -جهت شیرینک نمودن بسته های کالا بوسیله فیلم PVCوPOFوPPمورد استفاده قرار می گیرد. -در این دستگاه جعبه در داخل فیلم شیرینک قرار داده می شود و با بسته شدن درب کابین عمل دوخت و سپس گرم شدن بسته انجام می شود و بسته در داخل کابین شیرینک می شود.