ضرب المثل کثیفی به پاکیز

دانلود Food Idioms Egg ضرب المثل های تخم مرغ

دانلود ضرب المثل ها عبارت های کوتاه یا جمله های کوتاهی هستند که معمولا دارای معنی عمیقتر از معنی واژه های تشکیل دهنده خود هستند. در بیشتر موارد ضرب المثل ها بر گرفته از داستانهایی هستند که برای کاربران زبان آشنا میباشد. در این درس به پنج ضرب المثل که دارای واژه "تخم مرغ" هستند میپردازم. Idiom is a group of words established by usage as having a meaning not deducible from those of the individual words. In this video five idioms that have "egg" in their formation are tough. Lesson 3 درس ۳ Facebook: https://www.fac