صنعت فحشا قطب اقتصاد تركيه

دانلود رایزنی وزیر صنعت و اقتصاد جمهوری آذربایجان با همتایان ا

دانلود شبکه یک- 13 مرداد 94- 19:00| وزیر صنعت و اقتصاد جمهوری آذربایجان گفت: مصمم است مناسبات خود را با تهران در همه زمینه ها از جمله انرژی، تجارت، حمل و نقل، صنعت، کشاورزی، نفت، پتروشیمی و بانکداری گسترش دهد.