صدور حکم قاضی فدرال آمریکا لغو موقت فرمان اایی ترامپ