صدا کمال رئسی

دانلود مقبره دو کمال تبریز آرامگاه کمال الدین بهزاد و خجندی

دانلود https://instagram.com/tabrizlinks محله قدیمی بیلانکوی تبریز مقبره دو بزرگ آرمیده کمال الدین بهزاد اولین مینیاتوریست بزرگ ایران در زمان صفوی و کمال الدین خجندی شاعر: زاهد تو بهشت جوی که کمال-ولیانکوی خواهد و تبریز-تبریز مرا راحت جان خواهد بود-پیوسته مرا ورد زبان خواهد بود-گر سر نكشم آب چرنداب و گجیل-سرخاب ز چشم من روان خواهد بود http://tabrizlinks.mihanblog.com/extrapage/tourism_tabrizlinks