شهید فهمیده الگویی کامل برای نوجوانان و جوانان دنیا است

دانلود میدرخشد به جهان نام درخشان شهید

دانلود مدح شهدا از زبان پدر شهید فهمیده (انتشار به مناسبت سالروز شهادت شهید محمد حسین فهمیده)