شهدای العیس

دانلود جنوب حلب - حملات شدید نیروهای مقاومت به جیش الفتح

دانلود بعد از به اصطلاح آتش بس در سوریه سهم ارتش سوریه و نیروهای مقاومت فقط یک عملیات در جنوب حلب،اونم حمله به العیس بوده،در حالیکه سهم گروه های تکفیری القاعده و ارتش آزاد حداقل 8 عملیات بوده که شامل حمله و تصرف العیس و تل العیس- خان طومان، خالدیه، برنه و زیتان - معراته، مخازن سلاح و سوخت، حمیره، قلعیجه- و قراصی. صد افسوس برای شیعیان در حصر فوعه و کفریا که قول ازادی از طرف خان طومان به انها داده شده بود