شعر فرهاد برای شهرزاد در قسمت 26

دانلود دعوای فرهاد و قباد برای کنار شهرزاد بودن

دانلود تو این قسمت فرهاد و قباد در یک زمان در خانه شهرزاد می رسند و به خاطر شهرزاد دعواشون میشه چه طرفداری داره شهرزاد **** و همینجا شهرزاد اعتراف میکنه می خواد با فرهاد ازدواج کنه