شعار مردم بر ضد دولت روحانی در مشهد امروز

دانلود دکتر روحانی : شعار مرگ بر آمریکا برای مردم آمریکا نیست

دانلود دکتر روحانی در کنفرانسی که شبکه سی بی اس برگزار کرده بود گفت که شعار مرگ بر آمریکا برای مردم آمریکا بکار نمیرود .... روحانی گفت این شعار در نماز جمعه بخاطر سیاست غلط آمریکا در زمان قدیم است.