شبکه های چینی برای فوتبال در هاتبرد

دانلود چرا شبکه وهابی کلمه تعطیل شد؟ جواب در کلیپ

دانلود کلیپ اختصاصی : پخش شبکه وهابی کلمه از روی همه ی ماهواره ها قطع شد ، چرایی و دلیل این اتفاق را در این کلیپ ببینید-نکته : قطع پخش شبکه کلمه از روی هاتبرد به احتمال زیاد موقتی بوده و ترفندی برای جمع آوری پول از مخاطبین میباشد اما مشکلات شدید اقتصادی در این شبکه واقعیت دارد