شاهرخ نورونی استاد فیده

دانلود ثبت فعالیت نورونی

دانلود فیلم بالا فعالیت نورونی (زرد/قرمز) را در کل سیستم عصبی مرکزی (خاکستری) لارو مگس سرکه ملانوگاستر در زمان خزیدن به عقب نشان می دهد.