سهمیه دوره انتقال سوادآموزی ناحیه 5 اصفهان

دانلود دوره توانمند سازی سرگروههای صالحین ناحیه مشگین شهر

دانلود دوره تاوانمندسازی سرگروههای صالحین ناحیه مشگین شهر که با شرکت ۱۰۰ نفر از سرگوهها این ناحیه در مرکز تربیت و آموزش شهید پیرزاده سچاه استان اردبیل برگزار شده بود به کار خود پایان داد.