سفید پسرها

دانلود دخترها و پسرها ازدلایلشان برای دوستی با یکدیگر می گویند

دانلود دلایل و انگیزه دخترها و پسرها برای دوستی با یکدیگر را ببینید و گوش دهید. و پاسخ های منتاقض دخترها و پسرها را به این سوال که: آیا با دوست دختر یا دوست پسر خود ازدواج می کنید؟