سطح پارک علم و فناوری مازندران ارتقا یابد

دانلود حرکت هواپیما در وسط جاده!

دانلود پرویز کرمی مشاور معاون علمی و فناوری رییس جمهوری درباره موضوعات مطرح شده درباره علت انتقال هواپیمایی که در محور جاده قدیم تهران –پردیس به سمت پارک فناوری پردیس معاونت علمی، جا به جا شد، اظهار کرد: این هواپیما در راستای ایجاد مرکز توسعه فناوری های هوایی و هوانوردی در پارک فناوری پردیس معاونت علمی، از یکی از خطوط هوایی خریداری شده است و از منطقه مهرآباد به سمت این پارک جابه جا شد.