سریال تابکی ودوقولوهایش

دانلود پشت صحنه سریال زبان عشق

دانلود کبیر جونم دسته شاردارو رو میکنه و معلوم میشه که بخاطر قرصایی که شاردا به ادیتی داده ادیتی توهم زده بود اینم بگم که کبیر و تابکی با کمک هم دسته شاردارو رو میکنن ایووول به تابکی که هنوزم به بیهان اعتماد داره جووون