سربرگ وکالت کاری

دانلود فیلم آموزشی کار با Fomat cells در Excel 2007 - قسمت سوم (فیلم)

دانلود در این فیلم سربرگ های فونت - برای تعیین قالب نوشته - سربرگ Border - برای انداختن قاب دور سلول ها و ایجاد جدول - سربرگ Fill - برای تعیین رنگ زمینه سلول ها