سایه ادم طنز

دانلود سایه (خواهرم ) سایه ....

دانلود اخه چرا من سایه باید بگم من دوست داشتم ولی روم نشد اجی میشه برگردی خواهش قول میدم اذیتت نکنم سایه لعنتی سارا که مرد توهم رفتی اخه چرا سایه من می خواهم بیام سایه (( عذر می خوام ولی سایه من دیگه نیست ولی خودم کانالشو میگردونم مطئنم کنارمه )) سایه من نمرده میدونم دورغ اون بر میگرد خوش بحالش درس دو روز بعد از تولدش