زنگ مدارس ابتدایی در مهر ماه سال1396

دانلود پویش ایران من

دانلود شبکه مدارس "ایران من" در قالب پویش مدرسه سازی، توسط گروه کارآفرینان جوان و اعضای هیات نمایندگان اتاق بارزگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران در خرداد 93 پایه ریزی شد. این گروه با اعتقاد به بهره وری و ارزشمند بودن سرمایه گذاری در آموزش به خصوص دوره ابتدایی، در جهت بالندگی و توسعه کشور، تاسیس شبکه مدارس ابتدایی "ایران من" را در مناطق کمتربرخوردار و مرزی کشور هدف قرار داده است.