روحانیون وظیفه در آموزش و پرورش کرمان جذب می شوند

دانلود لباس روحانیون!عمامه یاقارچ!.مقایسه لباس روحانیون.

دانلود دراین کلیپ بابررسی لباس روحانیون شیعه با دیگر روحانیون وادیان متوجه خواهیم شدکه لباس روحانیون شیعه لباس عجیبی نیست وبلکه از زیباترین لباس های روحانیون دنیاست...ببنید بسیارزیبا...