دید در سب از کدام شبکه

دانلود هوشنگ ابتهاج - چه مبارک است این غم که تو در دلم نهادی

دانلود چه مبارک است این غم که تو در دلم نهادی/به غمت که هرگز این غم ندهم به هیچ شادی/ز تو دارم این غمِ خوش به جهان از این چه خوشتر/تو چه دادی اَم که گویم که از آن به اَم ندادی/چه خیال می توان بست و کدام خوابِ نوشین/به از این درِ تماشا که به روی من گشادی/تویی آن که خیزد از وی همه خرمی و سبزی/نظرِ کدام سروی؟ نفسِ کدام بادی؟/ز کدام ره رسیدی ز کدام در گذشتی/که ندیده دیده ناگه به درونِ دل فتادی...