دیدن شبح

دانلود یعنی اینا چی دیدن؟؟!! ،السا یوجین و راپونزل(ساخت خودم)

دانلود منظورم از (اینا چی دیدن؟) اینه که اینها چی دیدن که انقدر تعجب کردن. لطفا دنبالم کنید