در مصاحبه با خبرنگاران ونگر بارسای پپ دشوارترین حریف ممکن بود