درخشش انحصاری نمایش های بلند رادیو فارس در جشنواره تامین اجتماعی و رسانه