درخشش انحصاری نمایش های بلند رادیو فارس در جشنواره تامین اجتماعی و رسانه

دانلود پروژه های هفته تامین اجتماعی

دانلود فیلم اعلام پروژه های سازمان تامین اجتماعی در هفته تامین اجتماعی توسط مدیرعامل محترم - شبکه خبر