دانلود ترانه ترکى نورگل

دانلود کتاب ۱ – ترم ۱ – درس ۴ (فیلم)

دانلود در این درس با کلمات کاربردى در یک کلاس درس آشنا مى شوید. همچنین بعضى از فعل هاى کاربردی در زبان ترکى را یاد مى گیرید. با دو پسوند کاربردى در زبان ترکى ( پسوند جمع و پسوند پرسشى) آشنا مى شوید و چگونگى استفاده از این پسوندها را یاد مى گیرید. این آموزش همراه با تمرینات و پاسخ های آنها می باشد. www.turkish-learn.ir