داریوش دکلمه های قدیمی داریوش

دانلود کاخ آپادانای تخت جمشید

دانلود کاخ آپادانا یا کاخ بار داریوش و خشایارشا قدیمی ترین و به تعبیری باشکوه ترین بنای تخت جمشید، یکی از کاخ های اندرونی این یادگار باستانی است. ساختن این کاخ به دستور داریوش در حدود سال ۵۱۵ پ.م. آغاز شده و ۳۰ سال به طول انجامیده است. بنای کاخ آپادانا به دست داریوش بزرگ آغاز و در زمان خشایارشا تکمیل شد. http://mahtar.in/3047