دارویی برای ترک الزا شدن درخواب

دانلود نماشگاه گیاهان زینتی دارویی-ژاپن-2014

دانلود گیاهان دارویی ضمن ارزش دارویی، دارای پتانسیل بالایی برای استفاده های زینتی نیز هستند. باتوجه به کمبود آب و استرس های زنده و غیر زنده در ایران و مقاومت گیاهان دارویی به این شرایط، این گونه ها کاندید های خوبی برای طراحان فضای سبز است.