خدمت سال95چندماه است

دانلود نگاهی به طرح خدمت رسانی

دانلود کلیپی از دهمین طرح خدمت رسانی کانون خدمت رسانی بسیج دانشجویی دانشگاه تهران در منطقه چهل چشمه دیواندره استان کردستان - شهریورماه سال 1391