خان طوما درحال نبرد

دانلود نبرد شیرها بر سر لاشه یك بز كوهی

دانلود خانواده ای درحال عبور از میان یك پارك جنگلی بودند كه در میان نبرد شیرها برسر لاشه یك بز كوهی به دام افتادند و تمامی صحنه های خشن تكه تكه شدن بدن بز كوهی توسط شیر را از كنار خودروی خود مشاهده كردند.