حوادس سنقر

دانلود سنقر موسیقی ترکی و کردی شهرستان سنقر

دانلود شهرستان سنقر یکی از مناطق زیبای کشور عزیزمان ایران میباشد. سنقر کلمه ای ترکی؛ گونه ای از عقاب است. ایل کلیایی یکی از ایلات غیور کردزبان شهرستان در کنار ایلات فعله گری و ورمرزیار و موسیوند و دهستان های فارسینج و کیونان میباشد. خواستگاه زبان ترکی در شهر سنقر و کردی در روستاهاست. دوستی ترک و کرد از مهمترین ارزش های شهرستان سنقر است.