حقوق مدافع هرم سوریه

دانلود حقوق بشر در الفوعه و کفریا سوریه!!

دانلود دو شهر الفوعه و کفریا در کشور سوریه حدود 7 ماه در محاصره نیروهای تروریستی تکفیری است و هزاران زن و کودک مقابل چشم سازمانهای حقوق بشر کشته و زخمی می شوند ولی کسی دم بر نمی اورد. آیا این است حقوق بشر؟!