حضور غول روس ها در ترکیب تیم کشتی فرنگی منتفی شد

دانلود الکساندر کارلین اسطوره کشتی جهان

دانلود الکساندر کارلین بهترین کشتی گیر جهان بود کارلین بزرگ ترین و پُر افتخارترین کشتی گیر تاریخ این رشتۀ ورزشی، شناخته شده است کارلین در سال 1967 در اتحاد جماهیر شوروی در نووسیبرسک متولد شد این کشتی گیر فوق سنگین وزن که در وزن 130 کیلو کشتی میگرفت او در فن کنده فرنگی که سخت ترین فن در رشته فرنگی هست بسیار تبحر داشت او یکی است و دیگر تکرار نخواهد شد .... کشتی جهان دیگر مانند او نخواهد دید ....