جواب سوال های گاج ششم ابتدایی

دانلود جواب یک سوال ساده

دانلود جواب سوال 2/2+0*1-6 چیست ؟ برای برنامه نویس شدن کافی است منطقی فکر کنید !!