جدول نرخ شاخص بانک مرکزی سال 95

دانلود شمارش معکوس برای حیاتی ترین جلسات بانک مرکزی آمریکا

دانلود با اینکه شاخص ها حکایت از آن دارد که جانت یلن، رئیس بانک مرکزی آمریکا ممکن است پیش از افزایش نرخ بهره تردید بیشتری از خود نشان دهد، با این حال سخنان مقامات بانک مرکزی ضد و نقیض بوده است.