جادوو جنبل با سنجاق قفلی

دانلود Ring pin شعبده بازی با سنجاق قفلی و حلقه

دانلود دو سوزن قفلی بردارید و روی هم بگذارید به یکباره یکی از سوزن ها وارد دیگری می شود سپس این کار را با حلقه انجام می دهید همانطور که در فیلم آنونس خواهید دید بسیار کارهایی با دو سوزن قفلی و یک حلقه می توانید انجام دهید در این شعبده بازی سوزن قفلی ها و حلقه معمولی هستند و حتی میتوانید آنها را از دیگران قرض کنید آموزش در سایت www.allmagic.ir