توصیه وزیر بهداشت به نیروهای اعزامی مرکز فوریت های پزشکی