توصیف درخت سربر هوا ریشه بر ابر

دانلود داستان پستچی... چیستا یثربی...قسمت دوازدهم

دانلود شعری از حاج علی...برگرفته از کتاب دست نوشته ها...بر تفنگ چوبی کودکی ام...درختی ریشه دوانده است...نگفتی دلت ، درخت است...نگفتم دلم ، خاک است... با باد می رود...درخت باش...در این خاک ، ریشه کن!...تا زور هیچ بادی به ما نرسد..... علی...آبان 73