تلگرام گپ آزاد

دانلود وای چقدر مستم من !!

دانلود قدیما تلویزیونو روشن میکردی میگفت: خرمشهر آزاد شد، سوسنگرد آزاد شد! الآن جرأت نمیکنی تلویزیون روشن کنی! تا روشن کنی میگه: نون آزاد شد! بنزین آزاد شد! برق آزاد شد! بلیط هواپیما آزاد شد!