تعامل دانشگاه خواجه نصیر با دانشگاه های روسیه در زمینه هوافضا