تصادف وانت نیسان باپژوپرشیا بین جلفاومرند

دانلود نیسان‌ها را بسوزانید!

دانلود وزیر نفت با اشاره به ضرورت خرید کل وانت نیسان های کشور برای مدیریت مصرف سوخت، گفت: وانت نیسان‌ها را باید پس از خرید در ذوب آهن بسوزانیم!