تساوی 3 امتیازی دانشگاه آزاد شاگردان خلیفه مدعی نخست باقی ماندند