تزیین شیشه نوتلا

دانلود با دیدن این ویدئو در مصرف نوتلا تجدید نظر می کنید

دانلود در این ویدئو مشاهده خواهید کرد که یک شیشه بزرگ نوتلا به مدت ۸ ساعت داخل اتاق ماشین، با دمای ۶۰ درجه سانتی گراد گذاشته می شود تا در اثر گرما، مواد تشکیل دهنده آن از هم جدا شوند. پس از زمان یاد شده، مشاهده شد که روغن موجود در این شکلات، جدا و در بخش بالایی شیشه جمع شده است. نکته بسیار عجیب و وحشت آور، میزان روغن موجود در یک شیشه نوتلا است. به طوری که یک لیوان روغن از آن به دست آمد.